Tegevuste plaan

jalgrayyasõiy

Mängu käigus omandab ja kinnistab laps uut teavet, uusi oskusi, peegeldab tundeid ja soove…

… Sel viisil õpib laps suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid. Mänguoskus on kõigi üldoskuste ning õppe- ja kasvatustegevuse eri valdkondade oskuste ja teadmiste arengu alus.

Vihasoo lasteaed väärtustab laste mängu, sest mäng on eelkoolieas lapse põhitegevus.

Lasteaia õppetegevused on omavahel lõimitud läbi järgmiste valdkondade:

 Mina ja keskkond

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk on, et laps:

 • mõistaks ja tunnetaks ümbritsevat maailma terviklikult;
 • omaks ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas;
 • väärtustaks nii eesti kultuuritraditsioone kui oma rahvuse kultuuritraditsioone;
 • väärtustaks enda ja teiste tervist ning püüaks käituda tervislikult ning ohutult;
 • väärtustaks keskkonda ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
 • märkaks nähtusi ja muutusi looduses.
Keel ja kõne

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk on, et laps:

 • tuleks toime igapäevases suhtlemises;
 • kasutaks kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust;
 • tunneks huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu ning oleks omandanud lugemise ja kirjutamise esmased oskused.
Matemaatika

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk on, et laps:

 • rühmitaks esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleks esemete hulki;
 • järjestaks esemeid suuruse ja asenditunnuste põhjal;
 • tunneks lihtsamaid ajamõisteid ja kirjeldaks ning järjestaks oma igapäevategevusi;
 • mõtestaks loendamistegevust ja seoseid arvude reas;
 • mõistaks mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid;
 • tunneks ja kirjeldaks geomeetrilisi kujundeid;
 • näeks matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes.
Kunstitegevus

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk on, et laps:

 • tunneks rõõmu loovast eneseväljendusest;
 • kujutaks isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma;
 • vaatleks, kirjeldaks ja kujundaks ümbritsevat ja tarbeesemeid;
 • kasutaks õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja -võtteid;
 • kasutaks materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt;
 • vaatleks kunstiteoseid ja kirjeldaks nähtut.
Muusika

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk on, et laps:

 • tunneks rõõmu laulmisest ja musitseerimisest;
 • suudaks keskenduda kuulatavale muusikapalale;
 • suudaks ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu;
 • suudaks musitseerida nii rühmas kui üksi.
Liikumine

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk on, et laps:

 • tahaks liikuda ja tunneks liikumisest rõõmu;
 • suudaks pingutada sihipärase tegevuse nimel;
 • tegutseks aktiivselt üksi ja rühmas;
 • mõistaks kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele;
 • järgiks esmaseid hügieeni- ja ohutusnõudeid.
poisid jooksmas

Õppetegevus planeeritakse teemapõhiselt

Igal kuul on oma teema, planeerimisel seatakse eesmärgid ja tegevused vastavalt kuu teemale, lõimides omavahel kõik tegevused.

 • september – kooli- ja lasteaiakuu
 • oktoober – kodukuu
 • november – tervisekuu
 • detsember – jõulukuu
 • jaanuar – talvekuu
 • veebruar – kodumaakuu
 • märts – kevadkuu
 • aprill – liikluskuu
 • mai – looduskuu
 • juuni – suvekuu
 • august – lõikuskuu