Õppe- ja kasvatustegevus

poiss puu vahel

Vihasoo lasteaed väärtustab laste mängu, sest mäng on lapse põhitegevus

Meile on tähtis:

sõbralikkus ja hoolivus
tervis ja turvalisus
koostöö ja kaasatus
keskkonnahoid ja loodus
õppimine, uudishimu ja nutikus

Kodukord

Peame oma tegevuses oluliseks lapsekeskseid väärtusi.

Päevakava

Iga päev peab olema täis rõõmu, põnevust ja seiklusi.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Meie õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaia koostöös.

Lasteaia tegevus toetab lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille alusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased töö- ja õpiharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest; arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

 • lapsed on hoolivad kaaslaste ja täiskasvanute vastu
 • lapsed hoiavad keskkonda ja loodust enda ümber
 • lapsed hoolivad oma kodukohast ja Eestimaast
 • lapsed on loovad ja julged
 • lapsed on aktiivsed vaatlejad, uurijad ja õppijad
 • laste arengut toetab lasteaia personali ja kodu koostöö

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

 • iga lapse individuaalsuse ja arenguvõimaluste arvestamine
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine
 • inimlike ja demokraatlike suhete väärtustamine
 • lapse loovuse toetamine
 • õppimine mängu kaudu
 • õppimine uuriva ja kogemusmeetodi kaudu
 • integreeritud õppimine
 • lapse turvatunde tagamine
 • lapse arengut soodustava keskkonna loomine lasteaias
 • lapsele eduelamuse tagamine
 • kodu ja lasteaia tihe koostöö
 • Eesti kultuuritavade ja oma kodukoha väärtustamine
 • keskkonnasäästliku ja loodust hoidva mõtteviisi väärtustamine
 • säästliku ja heaperemeheliku käitumise väärtustamine
kohviku tädi

Mängu käigus omandab ja kinnistab laps uut teavet, uusi oskusi, peegeldab tundeid ja soove…

… Sel viisil õpib laps suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid. Mänguoskus on kõigi üldoskuste ning õppe- ja kasvatustegevuse eri valdkondade oskuste ja teadmiste arengu alus.

Lasteaia õppetegevused on omavahel lõimitud läbi järgmiste valdkondade:

 Mina ja keskkond

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk on, et laps:

 • mõistaks ja tunnetaks ümbritsevat maailma terviklikult;
 • omaks ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas;
 • väärtustaks nii eesti kultuuritraditsioone kui oma rahvuse kultuuritraditsioone;
 • väärtustaks enda ja teiste tervist ning püüaks käituda tervislikult ning ohutult;
 • väärtustaks keskkonda ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
 • märkaks nähtusi ja muutusi looduses.
Keel ja kõne

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk on, et laps:

 • tuleks toime igapäevases suhtlemises;
 • kasutaks kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust;
 • tunneks huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu ning oleks omandanud lugemise ja kirjutamise esmased oskused.
Matemaatika

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk on, et laps:

 • rühmitaks esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleks esemete hulki;
 • järjestaks esemeid suuruse ja asenditunnuste põhjal;
 • tunneks lihtsamaid ajamõisteid ja kirjeldaks ning järjestaks oma igapäevategevusi;
 • mõtestaks loendamistegevust ja seoseid arvude reas;
 • mõistaks mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid;
 • tunneks ja kirjeldaks geomeetrilisi kujundeid;
 • näeks matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes.
Kunstitegevus

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk on, et laps:

 • tunneks rõõmu loovast eneseväljendusest;
 • kujutaks isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma;
 • vaatleks, kirjeldaks ja kujundaks ümbritsevat ja tarbeesemeid;
 • kasutaks õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja -võtteid;
 • kasutaks materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt;
 • vaatleks kunstiteoseid ja kirjeldaks nähtut.
Muusika

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk on, et laps:

 • tunneks rõõmu laulmisest ja musitseerimisest;
 • suudaks keskenduda kuulatavale muusikapalale;
 • suudaks ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu;
 • suudaks musitseerida nii rühmas kui üksi.
Liikumine

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk on, et laps:

 • tahaks liikuda ja tunneks liikumisest rõõmu;
 • suudaks pingutada sihipärase tegevuse nimel;
 • tegutseks aktiivselt üksi ja rühmas;
 • mõistaks kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele;
 • järgiks esmaseid hügieeni- ja ohutusnõudeid.
tomatitaimed

Õppetegevus planeeritakse teemapõhiselt

Igal kuul on oma teema, planeerimisel seatakse eesmärgid ja tegevused vastavalt kuu teemale, lõimides omavahel kõik tegevused.

 • september – kooli- ja lasteaiakuu
 • oktoober – kodukuu
 • november – tervisekuu
 • detsember – jõulukuu
 • jaanuar – talvekuu
 • veebruar – kodumaakuu
 • märts – kevadkuu
 • aprill – liikluskuu
 • mai – looduskuu
 • juuni – suvekuu
 • august – lõikuskuu