Õppe- ja kasvatustegevus

poiss puu vahel

Vihasoo lasteaed väärtustab laste mängu, sest mäng on lapse põhitegevus…

Meile on tähtis:

sõbralikkus ja hoolivus
tervis ja turvalisus
koostöö ja kaasatus
keskkonnahoid ja loodus
õppimine, uudishimu ja nutikus

Kodukord

Peame oma tegevuses oluliseks lapsekeskseid väärtusi.

Päevakava

Iga päev peab olema täis rõõmu, põnevust ja seiklusi.

Õppe – ja kasvatustegevuse eesmärgid

Meie õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaia koostöös.

Lasteaia tegevus toetab lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille alusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased töö- ja õpiharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu- ,õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

 • lapsed on hoolivad kaaslaste ja täiskasvanute suhtes
 • lapsed hoiavad keskkonda ja loodust enda ümber
 • lapsed hoolivad oma kodukohast ja Eestimaast
 • lapsed on loovad ja julged
 • lapsed on aktiivsed vaatlejad, uurijad ja õppijad
 • laste arengut toetab lasteaia personali ja kodu koostöö

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

 • iga lapse individuaalsuse ja tema arenguvõimaluste arvestamine
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine
 • inimlike ja demokraatlike suhete väärtustamine
 • lapse loovuse toetamine
 • õppimine mängu kaudu
 • õppimine uuriva- ja kogemusmeetodi kaudu
 • integreeritud õppimine
 • lapsele turvatunde tagamine
 • lapse arengut soodustava keskkonna loomine lasteaias
 • lapsele eduelamuse tagamine
 • kodu ja lasteaia tihe koostöö
 • Eesti kultuuritavade ja oma kodukoha väärtustamine
 • keskkonnasäästliku ja loodust hoidva mõtteviisi väärtustamine
 • säästliku ja heaperemeheliku käitumise väärtustamine
kohviku tädi

Mängu käigus omandab ja kinnistab laps uut teavet, uusi oskusi, peegeldab tundeid ja soove…

… see on viis kuidas laps õpib suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid. Mänguoskus on kõigi üldoskuste ning õppe- ja kasvatustegevuse eri valdkondade oskuste ja teadmiste arengu alus.

Lasteaias läbiviidavad õppetegevused on omavahel lõimitud läbi järgmiste valdkondade:

 Mina ja keskkond

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:

 • mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
 • omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas;
 • väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone;
 • väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
 • väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
 • märkab nähtusi ja muutusi looduses.
Keel ja kõne

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:

 • tuleb toime igapäevases suhtlemises;
 • kasutab kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust;
 • tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu, on omandanud lugemise ja kirjutamise esmased oskused.
Matemaatika

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:

 • rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki;
 • järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuste põhjal;
 • tunneb lihtsamaid ajamõisteid ja kirjeldab ning järjestab oma igapäevategevusi;
 • mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas;
 • mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid;
 • tunneb ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid;
 • näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes.
Kunstitegevus

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:

 • tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
 • kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma;
 • vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ja tarbeesemeid;
 • kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja -võtteid;
 • kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt;
 • vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut.
Muusika

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:

 • tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest;
 • suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale;
 • suudab ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu;
 • suudab musitseerida nii rühmas kui ka üksi.
Liikumine

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:

 • tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu;
 • suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel;
 • tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas;
 • mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele;
 • järgib esmaseid hügieeni- ja ohutusnõudeid.
tomatitaimed

Õppetegevus planeeritakse teemapõhiselt.

Igal kuul on oma teema, planeerimisel seatakse eesmärgid ja tegevused vastavalt kuu teemale lõimides kõik tegevused omavahel.

 • September – kooli ja lasteaiakuu
 • oktoober – kodukuu
 • november – tervisekuu
 • detsember – jõulukuu
 • jaanuar – talvekuu
 • veebruar – kodumaakuu
 • märts – kevadkuu
 • aprill – liikluskuu
 • mai – looduskuu
 • juuni – suvekuu
 • august – lõikuskuu