Vihasoo lasteaed väärtustab laste mängu, sest mäng on eelkoolieas lapse põhitegevus. Mängu käigus omandab ja kinnistab laps uut teavet, uusi oskusi, peegeldab tundeid ja soove, õpib suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid. Mänguoskus on kõigi üldoskuste ning õppe- ja kasvatustegevuse eri valdkondade oskuste ja teadmiste arengu alus.

 

Lasteaias läbiviidavad õppetegevused on omavahel lõimitud läbi järgmiste valdkondade:

 

 Mina ja keskkond

 

 • Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:
    1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
    2) omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas;
    3) väärtustab nii eesti kultuuritraditsioone kui ka oma rahvuse kultuuritraditsioone;
    4) väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
    5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
    6) märkab nähtusi ja muutusi looduses.

 

Keel ja kõne

 

 • Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:
    1) tuleb toime igapäevases suhtlemises;
    2) kasutab kõnes õiget hääldust, sobivaid grammatilisi vorme ja mitmekesist lauseehitust;
    3) tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu, on omandanud lugemise ja kirjutamise esmased oskused.

 

Matemaatika

 

 • Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:
    1) rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki;
    2) järjestab esemeid suuruse ja asenditunnuste põhjal;
    3) tunneb lihtsamaid ajamõisteid ja kirjeldab ning järjestab oma igapäevategevusi;
    4) mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas;
    5) mõistab mõõtmistegevust ja olulisemaid mõõtühikuid;
    6) tunneb ja kirjeldab geomeetrilisi kujundeid;
    7) näeb matemaatilisi seoseid igapäevatoimingutes.

 

Kunstitegevus

 

 • Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:
    1) tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
    2) kujutab isikupäraselt ümbritsevaid esemeid, sündmusi ja oma kujutlusmaailma;
    3) vaatleb, kirjeldab ja kujundab ümbritsevat ja tarbeesemeid;
    4) kasutab õpitud voolimis-, joonistamis- ning maalimisvahendeid ja -võtteid;
    5) kasutab materjale ja tööriistu ohutult ning sihipäraselt;
    6) vaatleb kunstiteoseid ja kirjeldab nähtut.

Muusika

 

  • Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:
     1) tunneb rõõmu laulmisest ja musitseerimisest;
     2) suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale;
     3) suudab ennast loovalt väljendada laulmise, liikumise, tantsimise ja pillimängu kaudu;
     4) suudab musitseerida nii rühmas kui ka üksi.

 

Liikumine

 

  • Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:
     1) tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu;
     2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel;
     3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas;
     4) mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele;
     5) järgib esmaseid hügieeni- ja ohutusnõudeid.

 

 

Õppetegevus planeeritakse teemapõhiselt. Igal kuul on oma teema, planeerimisel seatakse eesmärgid ja tegevused vastavalt kuu teemale lõimides kõik tegevused omavahel.

 

september-

kooli – ja lasteaiakuu

oktoober-

kodukuu

november-

tervisekuu

detsember-

jõulukuu

jaanuar-

talvekuu

veebruar-

kodumaakuu

märts-

kevadkuu

aprill-

liikluskuu

mai-

looduskuu

juuni-

suvekuu

august-

lõikuskuu