PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖ

Pikapäevarühma tööst võtavad lapsed osa lapsevanemate sooviavalduse põhjal.

Pikapäevarühma tegevuse eesmärgid:

  1. Pakkuda õpilastele võimalust viibida pärast tunde õpetaja järelvalve all ja tegeleda huvitegevusega ringides
  2. Suunata ja juhendada õpilasi õppimises ja koduste ülesannete täitmises
  3. Kujundada lastes iseseisva töö harjumusi
  4. Arendada lastes sotsiaalseid oskusi
  5. Aidata lastel kooli ja kaaslastega kergemini kohaneda mängu ja ühiste ettevõtmiste kaudu

Pikapäevarühma tegevuse organiseerimine:

  • Pikapäevarühma töö on organiseeritud kõikidel koolipäevadel (v.a. iga õppeveerandi viimane koolipäev, riigipühade eelsetel päevadel ja erijuhtudel, millest teavitatakse vanemaid ja võimalusel kool organiseerib õpilaste kojuveo)

  • Kell 12.15-14.15 puhkus ja huvialaringide tööst osavõtt

  • 13.15-14.15 õpiülesannete täitmine ja huvialaringide tööst osavõtt

  • 14.15-14.30 laste viibimine värskes õhus ja kojuminek